Gelibolu Alan Başkanlığı

Gelibolu Alan Başkanlığı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarı, Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanının tarihi, kültürel ve manevi değerleriyle doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yönetimini sağlamak üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulmasını amaçlıyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başbakanlığa sunulan 21/05/2014 tarihinde kararlaştırılan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısının bir kısmı aşağıda yer almaktadır.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

BİRİNCi BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar
Amaç ve kapsam
MADDE 1– (I) Bu Kanunun amacı: Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana
geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanının tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile
doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi. ıanıulması, gelecek kuşaklara
aktarılması ve yönetimini sağlamak üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığının kurulması ile görev ve yetkilerini düzenlemektir.
Tanımlar
MADDE 2– (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını.
c) Başkan: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanını.
ç) Başkanlık: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını,
d) Koordinasyon Kurulu: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Koordinasyon
Kurulunu,
e) Tarihi Alan: Ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve bu Kanunla
Başkanlığa tahsis edilen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını,
f) Tarihi alan planları: Bu Kanun hükümlerine göre hazırlanan, Tarihi Alanın
korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması. koruma esasları ve kullanma şartlarının
belirlenmesi, bölgenin sağlıklaştırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi yaya dolaşımı, taşıt
ulaşımı ve altyapı tesislerinin tasarım esasları ile bölge halkının sosyal ve ekonomik yapısının
iyileştirilmesi konularında hedefler, stratejiler ve kararları belirleyen ve Bakanlıkça onaylanan
her tür ve ölçekteki planları, ifade eder.
Genel esaslar
MADDE 3– (1) Bu Kanuna göre Tarihi Alanın korunması, iyileştirilmesi ve
geliştirilmesinde uyulacak esaslar şunlardır:
a) Tarihi Alanın doğal, tarihi ve kültürel değerleri. harp tarihi esaslarına ve çevreye
uyumlu olarak korunur ve geliştirilir. Tarihi Alanda, tarihi alan planlannda öngörülenLer
dışında, yeni yapı ve tesis yapılamaz.
b) Tarihi Alandaki 2117/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanununda belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında
yapılacak uygulamalar, doğal sitlerin yeniden değerlendirilmesi hariç bu Kanun hükümleri ve
tarihi alan planları esaslarına göre yürütülür. Tarihi alan planları yürür! üğe konulana kadar
uyulacak esaslar Bakanlıkça belirlenir.
c) Tarihi Alandaki kıyılarda; tarihi alan planlannda belirlenmiş düzenlemeler ve
müzeler dışında yapı ve tesis yapılamaz, belediyelerce mücavir alan tesis edilemez, kömür ve
akaryakıt depoları, tersane, sanayi ve benzeri tesisler kurulamaz, taş, kum, çakıl, mermer,
kireç ocaklan ve benzerleri açılamaz. entegre tesislere yer verilemez.
ç) 26/5/1973 tarihli ve 7/6477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile milli park olarak tefrik
edilen ve bu Kanunla Tarihi Alan olarak belirlenen alanın milli park vasfı kaldırılmıştır. Bu
Alanın korunması ve yönetilmesi bu Kanun hükümlerine tabidir. Tarihi Alan sınırları içindeki
köy yerleşim alanları ve belediye sınırları dışındaki Hazinenin özel mülkiyetindeki veya
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar. ormanlık alanlar dahil tahsisi i olanların
tahsisleri kaldırılarak bu Kanunda belirtilen amaçlara lIygun olarak kullanılmak üzere bedelsiz
olarak Başkanlığa tahsis edilmiş sayılır. Tarihi Alanda zilyctlik. imar veya ihya yoluyla toprak
kazanılamaz. Tarihi Alanda 31/8’1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulanmaz. larihi Alanın sınırları her ne sebeple
olursa olsun daraltılamaz.
d) Tarihi Alandaki ormanıarın bakımı, korunması, yangın, hastalık ve zararlılarla
mücadelesi 683 i sayılı Kanun hükümleri uyarınca Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülür.
Tarihi Alandaki yabani ağaçlık alanların bakımı ve korunması ile yangın, hastalık ve
zararlılarla mücadelede 6831 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Orman ve Su İşleri
Bakanlığınca destek ve işhirliği sağlanır. Tarihi Alan için özel yangın söndürme planı yapılır
ve uygulanır.
e) Tarihi Alan içinde birincİ derece arkeolojik sit dışındaki özel mülkiyete konu olan
tarım alanlarmda. tarım ve hayvancılık konularında, geliştirilmiş tekniklerin uygulanması ve
özel ağaçlandırmalar teşvik edilir. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde ve Tarihi Alanda Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevleri kapsamında yapılacak benzer uygulamalarda adı
geçen Bakanııkça destek ve işbirliği sağlanır. Bu alanlarda yapı ve tesis kurma esasları, tarihi
alan planında bel irtilir.
f) Köy yerleşim alanlarının uygulama imar planları, tarihi alan planı esas alınmak
kaydıyla imar mevzuatına göre, Başkanlığın uygun görüşü alınarak yapılır.
g) İmar mevzuatına göre, Eceabatın belediye sınırları ile mücavir alanlara ilişkin imar
planının hazırlanması ve revizyonu, bu Kanun ve tarihi alan planına aykırı olmamak üzere
Başkanlığın uygun görüşü alınarak yapılır.
ğ) Tarihi Alanın her tür ve ölçekte planlarının hazırlanması. yenilerınıesi ve
değiştirilmesi işlemleri Başkanlıkça yürütülür ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.
İKİNCi BÖLÜM
Başkanlık Teşkilatı
Başkanlık ve görevleri
MADDE 4– (1) Bu Kanunla verilen görevleri yürütmek üzere, kamu tüzel kişiliğini
haiz, Bakanlık ile ilgili ve merkezi Çanakkale’de bulunan Çanakkale Savaşlan Gelibolu
Tarihi Alan Başkanlığı kurulmuştur.
(2) Başkanlık, Koordinasyon Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşur.
(3) Başkan, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olan, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyirne sahip, mesleği ile ilgili
olarak kamuda veya özel sektörde en az beş yıl çalışmış olanlar arasından müşterek
kararname ile atanır.
(4) Başkanlık, bu Kanun ve diğer mevzuatta kendisine verilen yetki ve görevleri
Bakana karşı sorumlu olarak kullanır ve yerine getirir.
(5) Başkanlık, kendisine tahsis edilen mali kaynakları görev ve yetkilerinin
gerektirdiği ölçüde, mevzuatında belirlenen usul ve esaslara göre kullanır.
(6) Başkanlık hizmet birimlerinin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
(7) Tarihi Alanda yapılacak jeolojik etüt raporlarını onaylamaya Başkanlık yetkilidir.
(8) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Tarihi Alanda yapılacak Çanakkale Savaşları ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve
Çanakkale Zaferi etkinliklerini düzenlemek ve bu amaçla kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak.

Yorumlar
  1. Kadriye Çakıcı dedi ki:

    Gelibolu Alan Başkanlığında çalışmayı çok arzu ediyorum.Üniversite mezunuyum Osmanlıca sertefikalarım mevcut .Kuruma ulaşıp bilgi edinmeyi istiyorum.Bilgilendirirseniz çok memnun olurum.Teşekkürler…